Speaker Vivek

january

21jan4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

23jan9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

28jan4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

30jan9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

february

04feb4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

06feb9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

11feb4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

13feb9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

18feb4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

20feb9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

25feb4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

27feb9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

march

04mar4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

06mar9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

11mar4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

13mar9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

18mar4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

20mar9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

25mar4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

27mar9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

april

01apr4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

03apr9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

08apr4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

10apr9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

15apr4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

17apr9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

22apr4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

24apr9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

29apr4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

may

01may9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

06may4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

08may9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

13may4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

15may9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

20may4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

22may9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

27may4:45 pm6:00 pmBhagavad Gita - Friday @ 4:50PM

29may9:30 am10:30 amVedanta Treatise- The Eternities - Sunday @ 9:30AM

]
X